services

1. Research

Việc xác định nhu cầu của chính mình giúp bạn lựa chọn chính xác chương trình, xác định đúng định hướng nghề nghiệp và lộ trình phát triển học vấn và sự nghiệp sau khi tốt nghiệp

read more
2. Publish

LAS áp dụng mô hình đào tạo Hybrid Learning tiên tiến giúp tận dụng tối đa lợi thế của đào tạo trực tuyến và tính tương tác cao của đào tạo truyền thống

read more
3. Recognized

Our qualification is a part of UK National Qualification which is based on the Regulated Qualification Framework (RQF). Sau khi tốt nghiệp có thể đi làm ngay, học lên level cao hơn hoặc vào học liên thông với các trường đại học

read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

The London Academy of Sciences là một hệ thống hỗ trợ hoàn hảo cho các nhà nghiên cứu từ quá trình bắt đầu nghiên cứu đến khi hoàn thành.

Prof. Dr. Eric Olmedo
Expert in Hospitality and Tourism, United Nations

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?