Testimonials 1

The London Academy of Sciences là một hệ thống hỗ trợ hoàn hảo cho các nhà nghiên cứu từ quá trình bắt đầu nghiên cứu đến khi hoàn thành.

Prof. Dr. Eric Olmedo
Expert in Hospitality and Tourism, United Nations

Với Postdoc certified, các nghiên cứu sinh không chỉ được công nhận quá trình nghiên cứu mà còn trở thành một thành viên quan trọng trong cộng đồng khoa học với nhiều đóng góp tích cực cho nền khoa học thế giới

Prof. Franco
Chancellor, The Swiss Institute of Management and Innovation

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?