“Job descriptions, school and college prospectuses requirements typically describe the level of demand qualification.”
ofqual
Referencing the Qualifications Frameworks of England and Northern Ireland to the European Qualifications Framework
November, 2019

0

awarding organisation
in 2017/2018

0

available qualification
in 2017/2018

0

certificates
in 2017/2018

0

training
provider

Why level qualifications

UK National Qualfication

Level Qualfication based on Regulated Qualification Framework is one of the UK National Qualification Systems

Measurable outcomes

Kết quả đào tạo được đo lường rõ ràng và đảm bảo năng lực sau khi tốt nghiệp.

Recognized & Mutual Recognized

RQF Qualfication is recognized in England and Northern Ireland and also mutual recogzined in EU and other countries

Accurate skills profile

Khi làm việc trong nước hoặc nước ngoài, bằng cấp theo Level giúp nhà tuyển dụng biết rõ năng lực, cấp độ để tuyển dụng và bố trí việc làm.

Recognition of prior learning

Could acquire a formal qualification and tranfer credits that matches their prior knowledge and skills.

Learning at work or anywhere

Học viên có thể học ngay tại nơi làm việc với chính công việc của mình hoặc học bất kỳ nơi đâu vẫn được công nhận kết quả.

Our awarding body' partners

Open top-up pathways

Sau khi hoàn tất một Level Qualfication, learners có thể tiếp tục tham gia vào một Level Qualification cao hơn hoặc vào các trường đại học tại Anh Quốc và trên thế giới.

Level Qualification dựa vào Regulated Qualification Framework là một National Qualification Framework của England và North Ireland, được công nhận tại Anh Quốc. Do có sự tương quan giữa hệ thống RQF Qualification và hệ thống higher education FHEQ (Framework for Higher Education Qualifications) nên sau khi hoàn tất một Level Qualification, có thể chuyển sang hệ thống đào tạo đại học tại Anh Quốc.

National Qualification Framework of United Kingdom tương thích với European Qualification Framework (EQF), Australia Qualification Framework (AQF), ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) nên sau khi hoàn tất một Level Qualification của UK có thể tham gia các chương trình tại Châu Âu, Úc và Đông Nam Á.

Mặc dù có sự tương đồng và tính liên thông giữa các hệ thống giáo dục, nhưng quyền quyết định cao nhất vẫn thuộc về cơ sở giáo dục tiếp nhận.

What qualification levels mean?

Each entry level qualification is available at three sub-levels – 1, 2 and 3. Entry level 3 is the most difficult. Entry level qualifications are:

 • entry level award
 • entry level certificate (ELC)
 • entry level diploma
 • entry level English for speakers of other languages (ESOL)
 • entry level essential skills
 • entry level functional skills
 • Skills for Life

Level 1 qualifications are:

 • first certificate
 • GCSE – grades 3, 2, 1 or grades D, E, F, G
 • level 1 award
 • level 1 certificate
 • level 1 diploma
 • level 1 ESOL
 • level 1 essential skills
 • level 1 functional skills
 • level 1 national vocational qualification (NVQ)
 • music grades 1, 2 and 3

Level 2 qualifications are:

 • CSE – grade 1
 • GCSE – grades 9, 8, 7, 6, 5, 4 or grades A*, A, B, C
 • intermediate apprenticeship
 • level 2 award
 • level 2 certificate
 • level 2 diploma
 • level 2 ESOL
 • level 2 essential skills
 • level 2 functional skills
 • level 2 national certificate
 • level 2 national diploma
 • level 2 NVQ
 • music grades 4 and 5
 • O level – grade A, B or C

Level 3 qualifications are:

 • A level
 • access to higher education diploma
 • advanced apprenticeship
 • applied general
 • AS level
 • international Baccalaureate diploma
 • level 3 award
 • level 3 certificate
 • level 3 diploma
 • level 3 ESOL
 • level 3 national certificate
 • level 3 national diploma
 • level 3 NVQ
 • music grades 6, 7 and 8
 • tech level

Level 4 qualifications are:

 • certificate of higher education (CertHE)
 • higher apprenticeship
 • higher national certificate (HNC)
 • level 4 award
 • level 4 certificate
 • level 4 diploma
 • level 4 NVQ

Level 5 qualifications are:

 • diploma of higher education (DipHE)
 • foundation degree
 • higher national diploma (HND)
 • level 5 award
 • level 5 certificate
 • level 5 diploma
 • level 5 NVQ

Level 6 qualifications are:

 • degree apprenticeship
 • degree with honours – for example bachelor of the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
 • graduate certificate
 • graduate diploma
 • level 6 award
 • level 6 certificate
 • level 6 diploma
 • level 6 NVQ
 • ordinary degree without honours

Level 7 qualifications are:

 • integrated master’s degree, for example master of engineering (MEng)
 • level 7 award
 • level 7 certificate
 • level 7 diploma
 • level 7 NVQ
 • master’s degree, for example master of arts (MA), master of science (MSc)
 • postgraduate certificate
 • postgraduate certificate in education (PGCE)
 • postgraduate diploma

Level 8 qualifications are:

 • doctorate, for example doctor of philosophy (PhD or DPhil)
 • level 8 award
 • level 8 certificate
 • level 8 diploma

LAS offers a variety of Scholarships for International Students